Hukukta yuklenici nedir?

Nesne Hukukta yuklenici nedir?

İçindekiler

Hukukta yüklenici nedir?

Yüklenici ya da mütteahhit eser meydana getirmeyi vaat eden, taahhüt eden, yüklenen veya üstlenen kişi olmakla birlikte, iş sahibi de bu eserin yapılmasını ve teslim edilmesini isteyen kişidir. Eser sözleşmesi hukukumuzda Türk Borçlar Kanunu’nda 470 vd hükümlerinde düzenlenmiştir.

Eser istisna sözleşmesi nedir?

Özet: İstisna sözleşmesi, diğer adıyla eser sözleşmesi ile yüklenici bir eser meydana getirmeyi üstlenmekte, iş sahibinin de meydana getirilecek eser karşılığında belli bir bedel ödemeyi kabul ettiği sözleşme türüdür.

Eser Sözleşmesinde yüklenicinin eseri başkasına yaptırması ne anlama gelmektedir?

Yani yüklenicinin meydana geti- rilecek eseri doğrudan doğruya kendisinin yapması veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlü olması kural; eserin meydana getirilmesinde yüklenici- nin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, yüklenicinin işi başkasına yaptırması istisnadır9.

Eser sözleşmesi nasıl yapılır?

Yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğu TBK md.474-478 arasında düzenlenmiş olup şartları şöyledir:

1- Yüklenici, sözleşme konusu eseri tamamlayıp iş sahibine teslim etmiş olmalıdır. 2- Teslim konusu eser, ayıplı olmalıdır. 3- Ayıp, iş sahibine yüklenememelidir. 4- İş sahibi eseri kabul etmemiş olmalıdır.

Eser sözleşmesi kaç yılda zaman aşımına uğrar?

Eserdeki ayıp sebebiyle açılacak davalarda zamanaşımı süresi, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yıl; taşınmaz yapılarda beş yıl ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yıldır.

Eser sözleşmesi neyi kapsar?

Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Eser sözleşmedi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Yüklenici bir eser meydana getirmeyi üstlenirken iş sahibi de ücret ödemeyi vaad eder.

Eser sözleşmesi için neler geçerlidir?

Eser sözleşmesinde yüklenicinin eser meydana getirme ve teslim olmak üzere iki asli yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunlardan başka yüklenicinin özen borcu ve bazı yan yükümlülükleri de bulunmaktadır.

Eser sözleşmesi Rızai midir?

son olarak eser sözleşmesinin tam iki tarafa borç yükleyen, rızai, ani edimli bir sözleşme olduğunu söylemek gerekir. taşınmazların ve ayni hakların devrine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, eser sözleşmesi için herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir.

Alt yüklenici yüzde kaçını yapabilir?

“(3) İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı oranlar belirlenmesi durumu hariç, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin %30’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak …

Okunma: 35