Velayet ve vesayet arasindaki fark nedir?

Yönergeler Velayet ve vesayet arasindaki fark nedir?

İçindekiler

Velayet ve vesayet arasındaki fark nedir?

Velayet ilişkisi yalnızca anne veya babaya tanınmış olup vesayet ilişkisi mahkeme tarafından anne veya baba dışındaki üçüncü şahıslara mahkeme tarafından tanınabilecektir. Velayet ilişkisi hısımlığa dayanırken, vesayet ilişkisinde herhangi bir yakınlık aranmamakta sadece vasi tayininde hısımlara öncelik tanınmaktadır.

Velayet varken vesayet olur mu?

Çocuklar için ana ve babanın her ikisinden de velayetin kaldırılmış olması halinde ya da velayet kendisinde olan ana yada babanın içinde bulunduğu durum vesayeti gerektiriyorsa çocuk vesayet altına alınır.

Velayet hangi madde?

Velayete İlişkin Hükümler Velayet Madde 2- Ergin olmayan çocuk ana ve babanın velayeti altındadır. Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Velayet hakkında Türk Medeni Kanununun 335-351 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Veli kimlere atanır?

Velayet ilişkisi kanun gereği çocuğun ergin olmasıyla hitama erecek ise de, ergin kişinin nezdinde doğan kısıtlılık sebebiyle hacredilmesini müteakip, ergin kısıtlıya ana veya babanın yahut her ikisinin birlikte veli atanması halinde velayet hükümleri işlerlik kazanacaktır.

Vesayet altında olmak ne demek?

Bu kurum ile amaçlanan şey, buna ehil olmayanların mal varlıklarına ilişkin menfaatlerinin onlar adına korunması ve onların temsil edilmesidir. Görüldüğü üzere vesayet; korunmaya muhtaç, zayıf ve güçsüz kişilerin devlet eliyle koruma altına alınmasıdır.

Velayet nedir TMK?

Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir”(TMK m.336). Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir(TMK m.337).

Vasi tapuda işlem yapabilir mi?

Vesayet altındaki kişinin kendisi veya ailesi için özel bir değer taşıyan şeyler, zorunluluk olmadıkça satılamaz. Madde 444- Taşınmazların satışı, vesayet makamının talimatı uyarınca ve ancak vesayet altındaki kişinin menfaati gerekli kıldığı hâllerde mümkündür.

Anne baba çocuğun kendi vasisi olabilir mi?

Türk hukukuna göre 18 yaşından küçük olan kişiler reşit değildir. Mahkemece ergin kılınmadığı sürece bu kişiler hukuken “küçük” olarak adlandırılır. Küçükler kural olarak anne – babasının velayeti altındadır. Ancak bir şekilde anne – babası ile velayet bağı olmayan küçüklere vasi atanır.

Veli varken vasi atanır mı?

Reşit olmayan birey için vasi atanması Yaşı küçük olan bireylerin reşit olana kadar normal şartlarda kanuni temsilcisi velisidir. Her hangi bir sebepten dolayı reşit olmayan çocuğun babası yok ise kanunen çocuğa reşit olana kadar vasi atanır.

Okunma: 0