SGK alacaklari hangi kanuna gore tahsil edilir?

SGK alacaklari hangi kanuna gore tahsil edilir?

SGK alacakları hangi kanuna göre tahsil edilir?

Bunlar hakkında, ödenmeyen primlerin ve diğer alacakların tahsilini teminen 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre doğrudan takip yapılır.

Kamu alacaklarının tahsili yolları nelerdir?

Kamu alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde takip ve tahsil olunmakta iken; kamunun özel alacak mahiyetini taşıyan alacakları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde takip ve tahsil edilmektedir.

SGK alacakları amme alacağı mıdır?

SGK alacakları genel olarak prim ve benzeri gelirlerden oluştuğu için kamu alacağı olarak kabul edilmekte ve 6183 Sayılı Amme Alacakları olarak bilinen kanuna tabi olarak cebri icra işlemleri uygulanmaktadır.

Hangi alacaklar kamu alacağıdır?

Asli kamu alacakları; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme giderleri, vergi cezaları ve para cezalarından oluşur. Dolayısıyla muhtelif kanunlara göre alınan her türlü vergi resim, harç ve bunlara ait cezalar asli kamu alacağıdır (Şamlıoğlu ve Özbalcı, 1988, s.45).

Kamu haczi düşer mi?

Bir gayrimenkul üzerindeki kamu haczinin sonsuza kadar devam ettirilmesi olanaksızdır. (Bkz. 6183 sayılı kanun md.92). Uygulamada alacaklı amme idaresi koyduğu haczi kaldırmayıp sonsuza kadar sürdürebilmektedir.

6183 Amme Alacakları nereye ödenir?

Ödeme yeri: Madde 39 – Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmemiş amme alacakları, borçlunun ikametgahının bulunduğu yer tahsil dairesine ödenir. Hususi kanunlarında ödeme yeri gösterilmiş olsun olmasın borçlunun alacaklı tahsil dairesindeki hesabı bildirmek şartiyle diğer tahsil dairelerine de ödeme yapılabilir.

Amme alacağı ipoteğin önüne geçer mi?

Özetle, kamu alacaklarının rehinli alacaklar karşısında, herhangi bir önceliği söz konusu değildir. Rehinle korunan alacaklının alacağı, satış bedelinden öncelikle ödenir, kalan miktar diğer alacaklılara sıralamadaki yerleri dikkate alınarak tevzii edilir.

Amme hizmeti ne anlama gelir?

Amme kelimesinin anlamı üzerinden ele alındığı vakit, Amme hizmeti kamu hizmeti şeklinde ifade edilmektedir. Yani herhangi bir memurun farklı bir bölgeye giderek, kamu hizmeti gerçekleştirmesi bu kelime grubu üzerinden ele alınmakta ve ifade edilmektedir.

Okunma: 318