Memurlar is hukuku kapsamina girer mi?

Popüler Memurlar is hukuku kapsamina girer mi?

İçindekiler

Memurlar iş hukuku kapsamına girer mi?

Çalışanlar, niteliği itibariyle, bağımlı çalışanlar ve bağımsız çalışanlar olarak ikiye ayrılır. İş hukuku bağımlı çalışanlardan sadece işçiyi ele alır ve işverenle olan ilişkisini düzenler. Bağımlı çalışanlar grubunda yer alan memurlar idare hukukunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına girer.

Iş kanunu kapsamına kimler girer?

İşçilerin örgütlenerek kurdukları işçi sendikaları, işverenlerin örgütlenerek oluşturdukları işveren sendikaları, grev, lokavt gibi hususlar da iş hukukunun kapsamına girer. Bir kimsenin işçi sayılabilmesi için, bedenen ya da fikri olarak çalışması, vasıflı ya da vasıfsız olması fark etmez.

Iş hukukunun kapsamı nedir?

İş Hukuku Mevzuatı, tüm çalışan personelleri korumaya odaklı olması ve iş ilişkilerinin konu edinildiği bir hukuk dalıdır. Tüm Çalışma ilişkileri iş hukuku kapsamına girmemektedir. İşveren ile çalışan arasında yapılan iş sözleşmesi iş hukukunun kapsama alanı içerisine girer.

Iş kanunu hükümleri nerede uygulanmaz?

4857 sayılı İş Kanunun 4.maddesinde Kanun kapsamına girmeyen iş ve iş ilişkilerinden bahsedilmiştir;

Deniz ve hava taşıma işlerinde, 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

İş hukuku kaynaklari nelerdir?

İş Hukukunun Kaynakları Nelerdir?

Anayasa: İş hukukunda başvurulacak ilk kaynaktır. Kanunlar: Temel kanunu 4857 sayılı İş Kanunu olmakla beraber Basın İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası gibi birçok kanun söz konusu olmaktadır. Uluslararası Sözleşmeler,

Iş hukuku dersi nedir?

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; işçi, işveren, alt işveren, işveren vekili, işyeri, işletme gibi temel bireysel iş hukuku kavramlarını açıklayabilecek, bireysel iş sözleşmesinin türleri, kurulması, sona ermesi; bu sözleşmeden doğan işveren ve işçi hak, borç ve yükümlülükleri hakkında detaylı bilgi sahibi …

Okunma: 32