Mal beyaninda bulunmama sikayet suresi ne zaman baslar?

Mal beyaninda bulunmama sikayet suresi ne zaman baslar?

Blog Mal beyaninda bulunmama sikayet suresi ne zaman baslar?

İçindekiler

Mal beyanında bulunmama şikâyet süresi ne zaman başlar?

Kanunun 347. maddesine göre şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.

Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunan kimseye verilecek cezayı hangi makam belirler?

MADDE 76 – (Değişik: 51 – 24.5.1962 / m.1) Mal beyanında bulunmı- yan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hâkimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur.

Meskeniyet iddiası süresi ne zaman başlar?

Meskeniyet iddiasına dayalı haczedilemezlik şikayeti, İİK.’nun 16/1. maddesi uyarınca yasal 7 günlük süreye tabidir. Ancak bu süre meskeniyet iddiasının haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

Mal bildiriminde bulunmamanın cezası var mı?

Mal beyanında bulunmayana hapis cezası verilemeyecek. Geçtiğimiz günlerde Meclis kararıyla cezaların ertelenmesinin süresi 2 yıla çıkartılmasıyla yapılan mini affın bir benzerini de Anayasa Mahkemesi yaptı.

IIK 338 nedir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 31.5.2005 günlü, 5358 sayılı Yasanın 9. maddesiyle değiştirilen 338. maddesinin birinci fıkrası şöyledir: “Bu Kanuna göre istenen beyanı, hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Mal beyanında bulunduktan sonra ne olur?

İcra İflas Kanununun 338. Maddesinde kişinin gerçeğe aykırısı mal beyanında bulunması halinde, alacaklı şikayet ederse üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Ancak pratikte genellikle CMK 231. Madde gereği mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmektedir.

Meskeniyet iddiası satışa engel mi?

Meskeniyet iddiasına göre borçlu tarafın evin satılması halinde asgari yaşan standartlarının altına düşmesi durumunda haline münasip ev haczedilemez. Meskeniyet iddiası satışı durdurur mu: borçlu tarafın 7 gün içerisinde şikayet etmesi ve hakimin kararına göre satış durur.

Okunma: 343