Kusursuz imkansizlik ne demek?

Kusursuz imkansizlik ne demek?

Blog Kusursuz imkansizlik ne demek? by Admin Ekim 24, 2020

İçindekiler

Kusursuz imkansızlık ne demek?

borcu sona erdiren sebeplerden biridir. borcun ifasını engelleyen ve borçlunun kusurunun olmadığı hallerde kusursuz imkansızlıktan söz edilebilir. maddi bir olaydan veya hukuki bir nedenden kaynaklabilir. borçlar kanunu md. 117’ye göre meşruluk kazanır.

Borçlu edimini bizzat yerine getirmek zorunda mıdır?

Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması MADDE 83- Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir.

Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun vermesi gereken nedir?

Edim: Borç ilişkisine dayanarak alacaklının borçludan yerine getirilmesini isteyebileceği ve borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu bir davranış biçimidir. Edim bir şeyi vermek, yapmak veya yapmamak şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Sonraki imkansızlık nedir?

Borçlar Kanunu’nda imkânsızlık, başlangıçtaki imkânsızlık ve sonraki imkânsızlık şeklinde ikili bir ayırımla düzenlenmiştir. Başlangıçtaki imkânsızlık, butlan yaptırımına tabi tutulmuşken, sonraki imkânsızlığa borçlunun kusurlu olup olmamasına göre farklı sonuçlar bağlanmıştır.

Kusursuz imkansızlık borcu sona erdirir mi?

Kusursuz ifa imkansızlığı: Borcun ifasının sonradan, borçlunun kusuru olmaksızın imkansız hale gelmesi halinde borç sona erer.

Borcun Üstlenilmesinde taraf değişir mi?

Borcun dış üstlenilmesinde yani borcun tam anlamıyla devri halinde, borçlu borcundan kurtulur, devralan yeni borçlu haline gelir. Yanı borç ilişkisinin borçlu tarafı değişir. Alacaklı artık borcunu devralan kişiden isteyebilir, eski borçluya ödeme için başvuramaz.

Alacaklının borçludan isteme hakkına sahip olduğu borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne ad verilir?

Edim,borç ilişkisi uyarınca alacaklının istemeye yetkili olduğu,borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranıştır.

Sonraki imkânsızlık borcu sona erdirir mi?

İmkansızlığın maddi ya da hukuki olması önemli olmayıp, objektif olması yeterlidir. İmkânsızlığın sonradan ortaya çıkması halinde ise, borçluya isnad edilemeyen, objektif imkânsızlık halinde, borçlunun borcu sona erer (BK m. 117).

Okunma: 32