Iflas karari verme yetkisi kime aittir?

Iflas karari verme yetkisi kime aittir?

İçindekiler

İflas karari verme yetkisi kime aittir?

İİK. m. 154/III hükmü uyarınca iflas davası, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinde açılır. Bu bakımdan İİK, iflas davalarında ticaret mahkemesini görevli mahkeme olarak, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeyi de yetkili mahkeme olarak göstermiştir.

İflas karari ne zaman kesinleşir?

İflas kararının temyizi üzerine Yargıtay, bu kararı hukuka uygun bulursa temyiz talebini reddederek iflas kararının onanmasına karar verecektir. Bu durumda süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmaması veya karar düzeltme talebinin reddedilmesi halinde; iflas kararı kesinleşecektir.

Doğrudan iflas halleri nelerdir?

“Doğrudan doğruya iflas” borçlu aleyhine herhangi bir icra takibi yapılmadan doğrudan Ticaret Mahkemelerine başvurarak iflas davası açılmasını ifade eder.

İflas davasında verilen nihai karara karşı tebliğ tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde istinaf yoluna başvurulabilir?

İstinaf yoluna başvuru süresi kural olarak 2 haftadır. Süre, ilk derece mahkemesi kararının taraflara tebliği ile başlar.

Iflasin Kaldirilmasina kim karar verir?

İflasın Kapanması – İflasın Kaldırılması İflasın kapanmasına karar verilmesi, iflas idaresi tarafından ticaret mahkemesinden istenir. İflas idaresi, bu talebini, ticaret mahkemesine vereceği son bir rapor ile yapar. İflasın kapatılmasının talep edilebilmesi için iflas tasfiyesinin bitirilmiş olması gerekir.

İflas alacaklılar toplantısı nedir?

– BİRİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISI:İflas dairesi tasfiyenin şekline ilişkin ilanında, alacaklıları on gün içinde toplantıya çağırır. Bu toplantıya alacaklı olduğu iddiasındaki herkes katılabilir. Bu toplantıya birinci alacaklılar toplantısı veya toplanması denilir.

Doğrudan doğruya iflas depo kararı var mıdır?

Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflas davasına uygulanacak hükümler açısından İİK m. 181 genel iflas yolundaki hükümlere yollama yapmaktadır. Ancak, depo kararına ilişkin hüküm burada uygulanmamaktadır ve alacağın ve bunun sebebinin ispat edilmesi üzerine mahkeme doğrudan iflasa karar vermektedir.

Istinafta dava bozulursa ne olur?

Bozma kararı verilmesi Bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararına karşı yapılan istinaf (itiraz) başvurusunu reddetmiş (eş söyleyişle kararı onaylamış) ise bölge adliye mahkemesinin kararı, Yargıtay’ın bozma kararı ile kaldırılır ve dava dosyası ilk derece mahkemesine gönderilir.

İflâs idaresi üyelerini kim seçer?

İcra tetkik mercii, iflâs idaresini teşkil edecek üç kişiden ikisini alacak ekseriyetine sahip olanların gösterdiği dört aday, birini ise alacaklı ekseriyetinin gösterdiği iki aday arasından seçer. Tasfiye, iflâs dairesince, yukarıdaki fıkraya göre teşkil edilen iflâs idaresine havale olunur.

Okunma: 32