Idari yargi kararlarinin uygulama suresi ne zaman baslar?

Idari yargi kararlarinin uygulama suresi ne zaman baslar?

İçindekiler

Idari yargı kararlarının uygulama süresi ne zaman başlar?

“Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

Bölge idare mahkemesi kararlarının uygulanması için kesinleşmesi gerekir mi?

Adli yargıda ilk derece mahkemelerinin kararlarının uygulanabilmesi için üst mahkemelerce kararın kesinleşmesi gerekirken idari yargıda böyle bir uygulama yoktur. Yani idari yargıda ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar en geç 30 günlük sürede uygulanmak zorundadır.

Idari mahkeme kararı ne zaman kesinleşir?

-Birincisi, gerekçeli karara karşı kanunda tanımlanan sürede kanun yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşir. -ikincisi, gerekçeli karara karşı kanun yoluna başvurulması ve istinaf ve temyiz incelemesi yapan üst dereceli mahkemelerin de hükmü hukuka uygun bularak onaması halinde karar kesinleşir.

Idare mahkemesi kararı ne zaman kesinleşir?

Yargılama sürecinin bitmesi ise kararın kesinleşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Kararın Kesinleşmesi Ne Anlama Geliyor? Kararın kesinleşmesi için hiçbir kanun yolunun kalmamış olması yani tüketilmiş olması gerekmektedir. Daha açık bir ifade ile temyiz edilmemiş karar temyiz süresi geçene kadar kesinleşmemiştir.

Kamu görevlilerinin kişisel kusurları nelerdir?

Kamu görevlisinin hizmette iken ya da hizmetle ilgili olarak kusurlu tutum ve davranışının suç oluşturması ya da hizmeti yürütmesi sırasında ağır bir kusur işlemesi veya düşmanlık, siyasal kin gibi kötü niyetle zarara neden olması genel olarak kişisel kusur sayılmaktadır.

Idare mahkemesi kararı nasıl kesinleşir?

Kararın kesinleşmesi için hiçbir kanun yolunun kalmamış olması yani tüketilmiş olması gerekmektedir. Daha açık bir ifade ile temyiz edilmemiş karar temyiz süresi geçene kadar kesinleşmemiştir.

Idare mahkemesi kararları ne kadar sürer?

Bölge İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği ve ne zaman açıklanacağı 2577 sayılı kanun ile 6 ay olarak belirlenmiştir. Karar Kaç Günde Sonuçlanır? Bölge İdare Mahkemesi ile dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Okunma: 57