Fisleme yapmak suc mu?

Fisleme yapmak suc mu?

Nesne Fisleme yapmak suc mu?

İçindekiler

Fişleme yapmak suç mu?

Halk arasında fişleme olarak da nitelendirilen kişisel verilerin kaydedilmesi suçu kasten işlenebilen suç olup cezai yaptırımı bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Whatsapp mesajları ifşa etmek suç mu?

Kişin kendisi ile yapılan haberleşme içeriğini kaydetmesi TCK’da suç olarak düzenlenmemiştir. Ancak, kişinin kendisiyle yapılan haberleşme içeriğini ifşa etmesi (açığa vurması) TCK md.132/3 gereği suç olarak kabul edilmektedir.

Dosyaya gizlilik kararı nedir?

(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. (2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir.

Savcılık neden soruşturma açar?

Soruşturma, kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi de ifade etmektedir (CMK m.2/1-e). Cumhuriyet savcısı, kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmak üzere soruşturma başlatır (CMK m.160/1).

134 madde nedir?

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. (2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.)

Kişisel verilerin paylaşılması suçu nedir?

5237 sayılı TCK’nın 136. maddesinde “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlığıyla düzenlenen suçun madde metni şu şekildedir : Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.136/1).

Savcı dosyaya neden gizlilik kararı verir?

Soruşturmanın gizli yapılmasının amacı hem şüpheliyi korumak hem de delillerin karartılmasını, yok edilmesini önlemektir. Soruşturmanın gizliliği, lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesinden ayrı düşünülemez.

Gizlilik kararı olan dosyayı avukat görebilir mi?

Her avukat, vekalet sunmaya gerek duyulmadan gizlilik kararı verilmemiş soruşturma ve kovuşturma dosyalarını inceleme hak ve yetkisine sahip bulunmaktadır. İnceleyen avukattan kimlik sorulması ve talebin yazılı olarak alınması her zaman mümkün olup bu konuda yasal bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Okunma: 38