Faiz faturasinda KDV olur mu?

Faiz faturasinda KDV olur mu?

Blog Faiz faturasinda KDV olur mu? by Admin Haziran 27, 2020

İçindekiler

Faiz faturasında KDV olur mu?

Bu madde Gelir Vergisi Kanunu 70’nci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerini vergiye tabi tutmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu 1’nci maddesinin sondan üçüncü bendinde gelir unsurları ayrıştırılmak suretiyle belli bir bu mantık çerçevesinde faiz gelirleri KDV dışında tutulmuştur.

Gelir vergisi matrahı KDV dahil mi?

3065 sayılı Kanunun (25/b) maddesi hükmüne göre, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplayarak, düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalar üzerinde gösterdikleri KDV vergi matrahına dahil edilmez.

Depozito KDV olur mu?

Buna göre, araç kiralaması (rent a car) faaliyeti sırasında araçlara gelebilecek maddi hasarları güvence altına alabilmek adına tahsil edilen depozito işleminde, herhangi bir teslim veya hizmet ifası söz konusu olmadığından, bu işlem için düzenlenecek faturada KDV gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.

KDV matrahı ne demek?

Mal teslimlerinde ve hizmet ifalarında KDV matrahı, bu mal ve hizmetin karşılığını teşkil eden bedeldir. karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.”

Damga vergisi matrahına KDV dahil edilir mi?

Resmi makamlara sunulan dolayısıyla damga Vergisinin konusuna giren Sözleşmelerden Kaynaklanan Damga Vergisi, ithalat sırasında ödenen bir vergi olmadığı için; ithalatta KDV Matrahının da bir Unsuru değildir.

Toplam ciroya KDV dahil edilir mi?

Konuyla ilgili olarak 26 seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde yapılan “Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan ödemeler ise katma değer vergisine tabi olacaktır.

KDV matrahına neler dahildir?

KDV Kanunu uyarınca; ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar KDV matrahına dahildir. Buna göre; gümrük vergisi, belediye payı, rıhtım resmi, damga resmi vb. ithalat işlemleri nedeniyle ortaya çıkan yükümlülükler, ithal edilen malın KDV matrahına dahil edilir.

Depozito Ba Bs ye girer mi?

ÖZET: Yukarıda yapılan açıklamalara göre, depozitolu ürün bedelleri için düzenlenen faturaların 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Okunma: 344