Evrak imhasi nasil yapilir

Evrak imhasi nasil yapilir

İçindekiler

Evrak imhası nasıl yapılır?

Ayıklama ve imha işlemleri Kurum arşivleri ve merkezi arşivlerde yapılır. (2) Ayıklama ve imha işlemlerinde, eski yıllara ait belgelerin ayıklanmasına öncelik verilir. (3) Saklanmasına gerek görülmeyen her türlü belgenin imhası, Ayıklama ve İmha Komisyonlarının nihai kararı ile yapılır.

Ayıklama ve imha işlemleri nedir?

Ayıklama : Arşiv Malzemesi ve ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzeme ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayrımı ve tespiti …

Ayıklama ve imha komisyonu nedir?

Ayıklama ve imha komisyonları, her yılın mart ayı başında çalışmaya başlar. o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tabi tutarlar. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.

Resmi evrak nasıl imha edilir?

Ayıklama ve imha işleminin önemi nedir?

Ayıklama ve imhanın gayesi; arşivlerde biriken belgelerden, işlemi tamamlanmış olup da herhangi bir değere sahip olmayanları ayıklayıp, imha ederek bu mekânlardaki yer darlığına ve karışıklığa son vermek suretiyle, kullanılabilir ve bir değere sahip olan belgelerin kolayca düzenlenmesini ve bu belgelere hızlı ulaşımın …

Hangi evrak kaç yıl saklanır?

Vergileme ile ilgili defter ve belgeler VUK’un 253’üncü maddesine göre, “Bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle düzenleyerek verdikleri ve aldıkları belgelerin bir örneğini, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. …

Arşivlik malzeme ne demek?

Her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeler ve malzemeler arşiv malzemesidir.

Kamu arşivleri nelerdir?

Devlet Arşivleri: Devlet kurumlarının yapmış olduğu bütün işlemler sonucunda ortaya çıkan evrak ve belgelerin toplandığı arşivlerdir. Şehir (Kent) Arşivleri: Bir kentin yerel kültür mirasını yansıtan her türlü belge, yayın, kitap, fotoğraf, harita, folklorik öğeler gibi arşiv malzemelerinin toplandığı arşivlerdir.

Imha tutanağı nasıl tutulur?

İmha komisyonunda görevli kişilerce imzalanan ‘Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı’ hazırlanır, miadı dolan malzemelerin kullanılmaz hale gelme yok olma evrağı oluşturulur ve onaylanır. Fakülte yönetimi tarafından imha komisyonu oluşturulur. İlgili komisyonun onay tutanağına istinaden stoklardan düşümü yapılır.

Okunma: 345